Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

001.jpg

ZoARG | ReDUCE

zoarg

zorgvuldige aanleg reductie graafschade

 

 

ZoARG | ReDUCE

--- Zorgvuldige Aanleg & Reductie Graafschade ---
-- Reduction of Damage to Utilities & Careful Excavation --

ZoARG richt zich op het verbeteren van ontwerp, aanleg en beheer van de ondiepe ondergrondse infrastructuur. De focus ligt op Zorgvuldige Aanleg en Reductie van Graafschade. Doel is de ketenpartijen te bewust te maken van het belang van zorgvuldige aanleg en hen te betrekken bij initiatieven ter voorkoming van graafschades. 

ZoARG is een samenwerkingsverband tussen de sector en Universiteit Twente. Middels onderzoek & ontwerp richt het zich op ontwikkeling van nieuwe methodes en technieken. Gelijktijdig worden deze in de praktijk gebracht door middel van opleiding & training. 

Het programma is in 2013 ontstaan vanuit een samenwerking van Universiteit Twente en Reggefiber. Reggefiber wilde de professionaliteit in de nutssector vergroten door, onder andere, het aantal graafschades drastisch terug te brengen. De UT vakgroep Bouw-Infra heeft expertise om processen en technieken binnen het domein van de ondiepe ondergrondse infrastructuur te doorgronden en verbeteren. Samen organiseerden Reggefiber en de UT in 2013 daarom het ZoARG congres. Tijdens dit congres creëerde Reggefiber het stimuleringsfonds. Dit fonds leidde uiteindelijk tot groei van het aantal activiteiten en betrokken partners. 


Commitment en draagvlak tijdens het 2e ZoARG Sympsium

Bij het Tweede ZoARG Symposium, dat werd gehouden op 19 oktober 2017, waren circa 90 deelnemers uit de sector, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aanwezig. Een kort verslag, inclusief de presentaties en een fotoreportage kunt u hier vinden.

 

BLOG September 2018

ZoARG biedt waardevolle oplossingen voor het verminderen van graafschades

Met het samenwerkingsverband Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (ZoARG) hebben Reggefiber, inmiddels onderdeel van KPN, en Universiteit Twente een aantal jaar geleden de handen ineengeslagen om het aantal graafschades in de openbare ruimte drastisch terug te brengen. De Nederlandse bodem ligt namelijk vol met kabels en leidingen en eventuele schade hieraan kost niet alleen veel geld, maar kan ook maatschappelijke overlast opleveren en zelfs gevaarlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan verkeershinder door een opengebroken weg, milieuschade door de uitstroom van olie of gevaar vanwege een gaslek.

Complexiteit projecten
De enorme hoeveelheid aan kabels en leidingen en de verschillende partijen die bij de aanleg betrokken zijn, maken projecten in de openbare ruimte complex. Dr. Ir. Léon olde Scholtenhuis, Assistant Professor Inner City Construction Innovation bij Universiteit Twente, legt deze complexiteit uit aan de hand van een vergelijking: “Waar je bij de bouw van een woning alleen te maken hebt met de eigenaar en één projectleider, heb je bij een infrastructuurproject in de openbare ruimte te maken met meerdere opdrachtgevers en -nemers. Zo is het wegdek eigendom van de gemeente, zijn gasleidingen van netbeheerders en glasvezel- of koperkabels van partijen zoals KPN.” Dit maakt de projecten met een zogenoemde ‘ondiepe ondergrondse infrastructuur’ organisatorisch complex.

 KPN neemt haar maatschappelijke rol als potentiële veroorzaker van graafschades serieus. Met de  expertise die Universiteit Twente in huis heeft om processen en technieken in de ondergrondse infrastructuur te verbeteren, is de universiteit dan ook een geschikte partij om samen met KPN het initiatief te nemen om het aantal graafschades te reduceren. Elmer Wiemer, Executive Vice President Consumer Operations bij KPN: “Met ZoARG willen we alle ketenpartijen bewust maken van het belang van een zorgvuldige aanleg en deze ketenpartijen betrekken bij initiatieven om graafschades te voorkomen.”

 ZoARG opleidingstrajecten & onderzoek
Om deze samenwerking vorm te geven, zijn er in 2014 bij Universiteit Twente tien PDEng trajecten geopend en zijn er later meerdere onderzoeksprojecten gestart. Op basis van verschillende onderzoeken worden er nieuwe methodes en technieken ontwikkeld om graafschades te reduceren.

 Léon: “Het mooie aan de opleidingstrajecten binnen ZoARG is dat we meerdere disciplines bij elkaar brengen binnen één onderzoeksdomein. Zo doen we onderzoek naar de verbetering in het gebruik van de raketboor, ontwikkelen we een opleiding voor het bedienen van de grondradar en proberen we beschikbare 3D-inframodellen middels Augmented Reality te visualiseren. Met de uitkomsten van deze onderzoeken en het in de praktijk brengen hiervan, krijgt de keten beter inzicht in wat oorzaken zijn van de graafschades en wat we kunnen doen om deze graafschades te reduceren.”

 Waardevolle uitkomsten uit de afgeronde en lopende projecten geven weer dat er tegenwoordig al effectieve planning- en uitvoeringstechnologieën voor handen zijn, maar dat het van belang is dat betrokkenen er ook goed mee kunnen werken. Een belangrijk onderdeel van ZoARG richt zich dan ook op opleiding en training. Tevens werken ZoARG partners aan een object-model waarin kabels- en leidinginformatie op een gestructureerde en standaard manier kan worden uitgewisseld. Zo wordt er binnen de keten in eenzelfde ‘taal’ gesproken. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat de ketenpartijen beter weten hoe de ondergrondse infrastructuur zorgvuldig aangelegd kan worden, wat leidt tot een professioneler en veiliger werkveld.

 Professionelere sector

Sinds de start van het ZoARG project, circa 3 jaar geleden, geven steeds meer ketenpartijen aan betrokken te willen zijn bij het programma om samen te werken aan een verdere professionalisering van het werkveld. Dit betekent dus dat de bewustwording binnen de keten toeneemt en het netwerk dat samenwerkt om het aantal graafschades te reduceren groeit. Léon: “We zijn erg blij dat de betrokkenheid bij ons programma groeit. Waar er in het begin nog weinig bekendheid was rondom ZoARG en we naar de markt toe moesten met onze ideeën, zien we dat nu steeds meer partijen zich tot het netwerk voegen. Gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Gasunie, Liander, Agentschap Telecom en verschillende academische netwerken hebben bijvoorbeeld contact gezocht met ZoARG en aangegeven dat zij deel willen nemen aan het programma. ZoARG heeft nu ook een Engels equivalent: Reduction of Damage to Utilities and Careful Excavation (ReDUCE). Dit is mooi om te zien, omdat we zo een grotere groep partijen mobiliseren die uiteindelijk graafschades willen verminderen.”

 ZoARG-symposium

Inmiddels is er een aantal mooie ZoARG projecten opgeleverd en momenteel lopen er diverse projecten rondom ondergronds scannen, kabels- en leidinginformatie, graafveiligheid, en besluitvorming omtrent proefsleuven. Léon: “Elke dag werken we aan het naar boven halen van interessante inzichten waar de gehele keten profijt van heeft, waardoor we er samen voor kunnen zorgen dat het aantal graafschades gereduceerd wordt. Om deze projecten en bijhorende ontwikkelingen met jullie te delen en te informeren over de verdere professionalisering van het werkveld, wordt er op donderdag 19 oktober 2017 een symposium georganiseerd. Mocht je interesse hebben, dan ben je van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen.’