Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

De Virtuele Proefsleuf

Projecten

De Virtuele Proefsleuf

Daan Kampherbeek

Onderzoekstitel:

De Virtuele Proefsleuf

Onderzoeksduur:

Feb 2019 – feb 2022

Onderzoeksteam:

Ir. Ramon ter Huurne – PhD Candidate (Universiteit Twente)

Dr. ir. Léon olde Scholtenhuis (Universiteit Twente)

Prof. dr. ir. André Dorée (Universiteit Twente)

In samenwerking met:

Alliander, GasUnie, MapXact

Omschrijving:

Informatie over de ligging van ondergrondse netten is vaak onvoldoende beschikbaar of betrouwbaar. Daarom verplicht de Nederlandse wet WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) gravers onderzoek te doen naar de precieze ligging van de ondergrondse netten alvorens te starten met de graafwerkzaamheden. De enige verificatie methode die daarbij volledige zekerheid biedt is het graven van proefsleuven. Proefsleuven leggen netten bloot en bieden daarmee een accurate verificatie van de ligging, geometrie en het type net. Deze methode is alom geaccepteerd in Nederland, ondanks het destructieve karakter en de hoge arbeidskosten van de proefsleuf. Deze nadelen kunnen vermeden worden in gevallen waarin niet-destructieve methoden dezelfde informatie (kwaliteit) bieden als proefsleuven.

Illustratief voor het destructieve karakter van de proefsleuf

Illustratief voor het destructieve karakter van de proefsleuf

Een van de meest veelbelovende niet-destructieve methoden is de grondradar. De grondradar is een geofysische methode die gebruik maakt van elektromagnetische golven om de ondergrond te inspecteren. Vergeleken met proefsleuven verzamelt een grondradar data in een snelle en kostenbesparende manier en biedt de techniek de mogelijkheid tot vlak dekkend onderzoek. Echter, de radar kent onzekerheden in zijn technische en operationele capaciteiten. Dientengevolge is de nutssector (nog) niet overtuigd van de techniek als verificatie methode van ondergrondse netten. Daarmee blijven proefsleuven dominant.

Al met al zouden minder proefsleuven ook arbeidskosten, disrupties en zelfs graafschades verminderen. Vanuit pragmatisch en technisch oogpunt is er, echter, weinig bekend over hoe de grandradar ingezet kan worden als vervangende of complementaire methode op proefsleuven. Doel van deze studie is te onderzoeken hoe laatstgenoemde kan worden bereikt. Nadruk in de studie ligt daarbij op het verkennen, verklaren en ondersteunen van de besluitvorming tussen proefsleuven en grondradar door middel van het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een ‘Decision Support System’ (DSS).  

Schematisch overzicht van een mogelijke structuur voor het DSS

Schematisch overzicht van een mogelijke structuur voor het DSS