Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Drienerlolaan
Enschede, Overste, 7522 NB
Netherlands

Zorgvuldige Ondergrondse Aanleg en Reductie Graafschade

Screenshot 2014-03-18 21.11.21.png

ZoARG fonds

zoarg Partners

Stimuleringsfonds van Reggefiber

Als een bedrijf of instelling wil deelnemen aan de innovatietrajecten in het ZoARG programma, dan kan dit door ZoARG partner te worden. De ZoARG partner draagt een vraagstuk aan, waarmee een PDEng trainee aan de slag gaat. Ieder bedrijf en iedere organisatie die een hoogwaardige, innovatieve verbetering wil laten ontwerpen voor het voorkomen van aanlegschade komt in aanmerking voor ZoARG partner.


Hoe draagt de ZoARG partner bij aan het voorkomen van aanlegschades?

De ZoARG partner is de partij die een vraagstuk aandraagt. Dit vraagstuk moet vertaald kunnen worden in een ontwerpopgave voor een PDEng trainee en zich inhoudelijk richten op zorgvuldige aanleg en/of reductie van graafschade. De geschiktheid en relevantie van het aangedragen onderwerp worden door de Universiteit Twente en Reggefiber beoordeeld. Indien nodig of gewenst wordt in overleg de ontwerpopgave passend gemaakt. Zodra dit helder is, wordt verder afstemming gezocht over de precieze invulling van het traject.

De ZoARG partner zet zich in het voor voorkomen van graafschades door de PDEng trainee tijdens de 2-jarige ontwerperopleiding mee te laten draaien in de organisatie als een reguliere werknemer. Hierdoor kan de trainee zich goed inleven in het vraagstuk en precies achterhalen aan welke oplossing behoefte is.

Een actueel overzicht van ZoARG partners vindt u op de NETWERK-pagina (onderaan).

Wat kan de ZoARG partner verwachten?

Wanneer de ZoARG partner een vraagstuk aangedragen heeft en er een geschikte trainee geselecteerd is, zal deze het vraagstuk aanpakken, met ondersteuning vanuit de universiteit. Tijdens dit traject, dat een duur heeft van 2 jaar, zal de trainee 50% van de tijd bij het bedrijf bezig zijn met het project. De overige tijd gebruikt de trainee voor het volgen van relevant onderwijs en zelfontwikkeling. Deze vakken en cursussen zijn afgestemd op het onderwerp van het ontwerpproject en zullen de trainee dus helpen bij het ontwerpen van de oplossing.


De zoarg partner …..

- krijgt hulp bij het aanscherpen van de ontwerp-/innovatieopgave;

- investeert 32.500 euro, een deeltijd werkplek (en eventueel bijkomende reis-/verblijfskosten);

- bepaalt mede de selectie van de kandidaat;

- krijgt een PDEng kandidaat ter beschikking die twee jaar werkt aan een ontwerpopgave die door de ZoARG partner wordt gedefinieerd;

- krijgt de mogelijkheid deel te nemen aan ZoARG bijeenkomsten en workshops waarin PDEng kandidaten rapporteren over hun voortgang en opgebouwde inzichten;

- krijgt contact en aansluiting met de andere ZoARG partners;

- heeft door mede begeleidinginvloed op de uitwerking van het ontwerp; vooral om de toepasbaarheid in de eigen organisatie te vergroten;

- kan zich profileren als ZoARG partner;

- krijgt door de samenwerking toegang tot medewerkers, de kennis, middelen en de contacten van de universiteit.


Uitleg over de kosten en de financieringsvorm:

Reguliere PDEng trajecten kosten 65.000 euro. Dit bedrag wordt ingebracht door het bedrijf of de instelling waar(voor) de kandidaat zijn opdracht uitvoert. De kandidaat komt in dienst van de UT. De 65.000 euro is grotendeels bedoeld ter dekking van de salariskosten. De overige kosten van de UT (zoals begeleiding, huisvesting, voorzieningen etc.) worden achteraf gedekt door de vergoeding die het ministerie van OC&W uitkeert per geslaagde PDEng. NB: Het kan zijn dat de PDEng kandidaat al in dienst is van de opdrachtgever, dan wel dat de opdrachtgever zelf de kandidaat direct in dienst wil nemen (uit HR overwegingen). In zo’n geval, waarbij de kandidaat niet in dienst is van de UT, kost het traject voor de opdrachtgever 30.000 euro.

 

Samengevat:

Voor partners in het ZoARG project ligt het volgende in het verschiet:

- Er wordt een probleem op het gebied van aanlegschade binnen uw organisatie aangepakt

- Voor dit probleem wordt een hoogwaardige, innovatieve oplossing ontworpen

- Het probleem wordt aangepakt door een universitair geschoolde PDEng kandidaat

- Het traject heeft een doorlooptijd van 2 jaar

- Hierbinnen werkt de kandidaat 50% van de tijd binnen uw organisatie.

- De kandidaat wordt vanuit de Universiteit Twente professioneel begeleid

- De kosten voor uw organisatie bedragen €32.500. De overige benodigde 32.500 euro wordt ter         beschikking gesteld vanuit het stimuleringsfonds.